icon collaboration management direct   icon internet of things direct   icon data governance direct   icon it governance direct   icon data warehousing direct   icon business intelligence testing direct

 

30 b   icon it security direct   icon applications development direct   icon enterprise architecture direct   icon reporting and analysis direct   icon customer relationship management direct

 

icon digital factory direct   icon industrial engineering direct   icon building design direct   icon simulation direct   icon engineering design direct   icon production line design direct

Kompetencie

V dnešnom svete potrebuje každá firma vynikať v špecifických znalostiach. Preto sme venovali všetko naše úsilie, aby sme sa stali jednými z popredných poskytovateľov kvalitných riešení v nasledujúcich oblastiach pôsobnosti, v našich jedinečných kompetenciách:

 

Collaboration Managementicon collaboration management invert

 

 

Popis

Riešenia pre Collaboration Management (napr. na platforme MS SharePoint) ponúkajú širokú škálu webových nástrojov, zabalených do intuitívneho používateľského rozhrania, predurčených na tvorbu riešení prinášajúcich nielen zvyšovanie efektivy a produktivity práce, ale aj zjednodušenie spolupráce. Nespornou výhodou je možnosť ich integrácie s okolitými systémami (napr. balíkom programov MS Office).

Oblasti služieb

 • Intranetové a extranetové portály
 • Správa dokumentov, súborov a vnútropodnikových informácii
 • Vyhľadávanie podnikových informácii
 • Vytváranie a manažment žiadostí
 • Vývoj aplikácií na mieru
 • Business Inteligence

Ako to robí BBI

BBI disponuje tímom skúsených vývojárov a konzultantov, ktorí s technológiami pre collaboration "vyrastali" a venujú sa im dlhé roky. Spolu so znalosťami ďalších “okolitých” technológií a vďaka skúsenostiam z projektov z oblasti bankovníctva, poiťovníctva, telekomunikácií a automobilového priemyslu dokážu vytvoriť riešenia k úplnej spokojnosti zákazníka..

Výhody, ktoré BBI prináša

 • Úspora úložného priestoru vďaka jednotnému, spoločnému úložisku.
 • Úspora času stráveného vyhľadávaním informácií.
 • Zvýšenie efektivity produktivity práce vďaka dostupnosti informácií.
 • Zníženie objemu e-mailovej komunikácie posielaním odkazov namiesto súborov.
 • Zrýchlenie a sprehľadnenie procesov vďaka automatizácii.
 • Zvýšenie lojality pracovníkov a ich zapojenia do diania vo firme vďaka sociálnym funkciám.
 • Podpora mobility pracovníkov.
 • Zlepšenie kolaborácie na pracovisku.
 • Posilnenie korporátnej identity.

REFERENCIE - Collaboration Management

 

 

 

Internet of Things (IoT)icon internet of things invert

 

 

Popis

Internet of Things (IoT) môžeme zjednodušene označiť ako infraštruktúru informačnej spoločnosti. IoT znamená prepojenie inteligentných (smart) zariadení, prístrojov, vozidiel alebo budov s internetom. Prepojenie je najčastejšie realizované bezdrôtovo a prináša nové možnosti vzájomnej interakcie medzi jednotlivými systémami a nové možnosti ich ovládania a sledovania. Toto umožňuje poskytovať nespočetné množstvo moderných pokročilých služieb pre mestá a občanov (Smart City) alebo podniky (Smart Factory).

Oblasti služieb

 • Smart City
 • Návrh a realizácia inteligentného verejného osvetlenia
 • Návrh a realizácia systému pre inteligentné parkovanie
 • Návrh a realizácia systému pre riadenie dopravy
 • Návrh a realizácia systémov v oblasti prevencie a bezpečnosti
 • Návrh a realizácia systému pre odvoz komunálneho odpadu
 • Smart Factory
 • Návrh a realizácia systému na on-line monitorovanie výrobných liniek
 • Návrh a realizácia systému pre zber a analýzu dát z výrobných zariadení
 • Návrh a realizácia systému pre preventívnu údržbu strojov a zariadení
 • Návrh a realizácia systému pre monitorovanie prostredia
 • Návrh a realizácia systému pre logistiku (logistické toky, sledovateľnosť)
 • Návrh a realizácia systému pre monitorovanie spotreby energií

Ako to robí BBI

BBI disponuje tímom skúsených ľudí, ktorí majú bohaté know-how v oblasti technológií využívaných v IoT ako i v oblastiach kde sa IoT využíva.  Sme schopní navrhnúť také riešenie, ktoré bude spĺňať všetky špecifické potreby aj toho najnáročnejšieho zákazníka.

Výhody, ktoré BBI prináša

Využitie našich odborníkov v oblasti IoT prináša výhody reálneho plánovania všetkých potrebných zdrojov a procesov potrebných k efektívnej implementácií IoT. Výhodou využívania IoT je lepšie využite zdrojov, úspora nákladov, čistejšie a bezpečnejšie mestá, menej dopravných zahltení, dostupnosť presných dát a analýz pre efektívne plánovanie, optimalizácia materiálového toku, zvýšenie produktivity výroby.


REFERENCIE - Internet of Things (IoT)

 

 

 

Data Governanceicon data governance invert

 

 

Popis

Hlavným cieľom Data Governance v organizáciách je zaistiť, že dáta spĺňajú potreby spoločnosti a slúžia ako spoľahlivý podklad pre rozhodovanie.

Oblasti služieb

 • Manažment dát
 • Manažment biznis procesov
 • Manažment zhody dát
 • Manažment zodpovednosti za dáta

Ako to robí BBI

Kompetencia Data Governance usiluje o to, aby boli dáta našich klientov také hodnotné ako sa len dá.

Výhody, ktoré BBI prináša

Hlavnou výhodou BBI služieb v oblasti Data Governance je kombinácia porozumenia dátam z obchodného ako aj z technického hľadiska. K dátam našich klientov pristupujeme ako k veľmi cenným aktívam.


REFERENCIE - Data Governance

 

 

 

IT Governanceicon it governance invert

 

 

Popis

IT Governance sa zameriava na smerovanie a kontrolu IT v rámci organizácie. Cieľom je maximalizovať výhody existujúcich IT infraštruktúr a kontinuálnych investícií pre dosiahnutie celkovej biznis stratégie.

Oblasti služieb

 • Definície politík, princípov a procesov
 • Zavedenie IT stratégie do biznis stratégie firmy
 • Metodika a politika pre manažment zmien
 • Metodika projektového manažmentu
 • IT Service Management - metodika, postupy, KPI, reporting
 • IT bezpečnosť

Ako to robí BBI

Skúsení konzultanti, ktorí na základe predchádzajúcich skúseností z podobných projektov a individuálnych úloh identifikujú oblasti pre potencionálne zlepšenia v procesoch, prevádzkovej praxi, technickej implementácii, strategickom rozvoji a vyvinú odporúčania pre dosiahnutie zlepšenia.

Výhody, ktoré BBI prináša

 • Skúsenosti získané z projektov zrealizovaných v podobných inštitúciách
 • Prax v rôznych priemyselných odvetviach
 • Znalosť rôznych modelov a rámcov (TQM, Six Sigma, LEAN approach, ...)
 • Sledovanie a analýza detailov v dátach ako podklad pre strategické rozhodnutia

REFERENCIE - IT Governance

 

 

 

Data Warehousingicon data warehousing invert

 

 

Popis

Dátový sklad predstavuje kľúčovú zložka v moderných podnikových architektúrach. Hlavným cieľom moderného dátového skladu je zber, integrácia, konsolidácia a transformácia surových dát na cenné informácie, ktoré pomáhajú obchodným oddeleniam podnikov plniť ich ciele a poskytovať tak kvalitnejšie služby zákazníkom.

Oblasti služieb

 • Analýza a modelovanie dát
 • ETL
 • Migrácia dát
 • Vývoj rozhraní a tzv. data martov
 • Vývoj reportov
 • Zabezpečenie kvality
 • Inkrementálne zlepšenia
 • Projektový manažment

Ako to robí BBI

Kompetencie Data Warehousing pomáha klientom pri všetkých fázach projektov DWH.

Výhody, ktoré BBI prináša

Prinášame nové technológie, nové trendy a naše expertízy. Pomocou kombinácie týchto troch faktorov, sa uistíme, že naši klienti sa stanú lídrami na svojich trhoch.


REFERENCIE - Data Warehousing

 

 

 

Business Intelligence Testingicon business intelligence testing invert

 

 

Popis

Testovanie v oblasti Business Inteligence, je oblasťou špecifických znalostí, ktoré vyžadujú širokú škálu vedomostí a expertných testerských zručností.

Oblasti služieb

 • Definovanie testovacej stratégie a testovacích konceptov
 • Gap analýza a získavanie biznis špecifikácie
 • Vykonávanie testovacích fáz: systémové testy, systémovo integračné testy, užívateľské testy
 • Data mappingy, ETL a DWH špecifické testovanie, pomocou využívania prístupu úplnosti a správnosti
 • Definícia a zber požiadaviek na testovacie dáta
 • Funkčné a nefunkčné testovanie, regresívne testovanie
 • Riadenie testov vrátane manažmentu defektov a manažmentu prostredí
 • Automatizácia testovania pomocou vlastných nástrojov
 • Výkonnostné testovanie

Ako to robí BBI

Naši konzultanti pokrývajú celý testovací proces (end-to-end) v oblasti Business Inteligence, od zdrojových systémov, cez dátové sklady, až po používateľské reporty.

Výhody, ktoré BBI prináša

Naša BBI metodika nám umožňuje poskytovať plný rozsah testovacích služieb v rámci projektov integrácie dát, vrátane špecifických dátových domén, najmä v oblastiach bankovníctva, telekomunikácií a automobilového priemyslu.


REFERENCIE - Business Intelligence Testing

 

 

 

Environmental Social Governance30 a

 

 

Popis

Primárnym cieľom kompetencie ESG je podpora spoločností bez ohľadu na ich sektor a veľkosť s cieľom prijať udržateľný obchodný model.

Oblasti služieb

 • ESG všeobecné a špecifické školenie (na úrovni oddelenia)
 • Návrh a správa ESG údajov
 • ESG reporting – interný, externý, povinný (vrátane podpory prístupu k zeleným fondom)
 • Monitorovanie dodávateľského reťazca a príprava reportingu
 • Upgrade existujúcich ESG aplikácií

Ako to robí BBI

Podpora klientov na ich ceste k udržateľnému modelu vo všetkých ich potrebách – dáta a IT, metodika a proces.

Výhody, ktoré BBI prináša 

Integrácia/aktualizácia existujúceho obchodného a regulačného ekosystému len pre relevantné aspekty z perspektívy ESG. Podpora rastu „zvnútra“ zahŕňajúca zdroje klienta v každom kroku procesu.


REFERENCIE - ESG služby

 

 

 

IT Security
icon it security invert

 

 

 

Popis

IT bezpečnosť je súbor prostriedkov kybernetickej bezpečnosti, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu k aktívam spoločností, ako sú počítače, siete a dáta. Zachováva integritu a dôvernosť citlivých informácií a blokuje prístup útočníkov. IT bezpečnosť implementuje bezpečnostný plán a reakcie na incidenty ako nástroj riadenia rizika na získanie kontroly nad bezpečnostnou situáciou.

Oblasti služieb

 • Zabezpečenie siete
 • Internetová bezpečnosť
 • Zabezpečenie koncových bodov
 • Cloudová bezpečnosť
 • Zabezpečenie aplikácií
 • Fyzická IT bezpečnosť

Ako to robí BBI

BBI má skúsený tím profesionálov v oblasti IT bezpečnosti, ktorí už mnoho rokov pracujú s najmodernejšími technológiami, bezpečnostnými koncepciami, vývojom a bezpečnostnými technikami. Na základe znalosti mnohých spoľahlivých bezpečnostných postupov a metód dokážeme vyhovieť bezpečnostným požiadavkám našich klientov z rôznych odvetví.

Výhody, ktoré BBI prináša

Kompetencia IT Bezpečnosť ponúka prostriedky na zabránenie hrozbám a možným narušeniam bezpečnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na vašu organizáciu. V prípade prístupu do vnútornej podnikovej siete, IT bezpečnosť pomáha zaistiť prístup iba oprávneným používateľom k citlivým informáciám. Naše metódy zabezpečenia IT pracujú na zabezpečení dôvernosti údajov a fyzického hardvéru vo vašej organizácii. BBI s certifikovanými a patentovanými produktmi pre fyzickú bezpečnosť - SmartKeeper - chráni IT infraštruktúru, ako sú pracovné stanice, servery a sieťové zariadenia, pred neoprávneným prístupom k zariadeniam a zdrojom. Viac sa dočítate na www.SmartKeeper.sk.


REFERENCIE - IT Security 

 

 

 

Applications Developmenticon applications development invert

 

 

Popis

Pre prípad, kedy neexistuje štandardné „krabicové“ riešenie, prichádza na rad zákazkový vývoj, aby zaistil obchodné potreby, ktoré poskytnú konkurenčnú výhodu oproti ostatným hráčom na trhu. Moderné aplikácie fungujúce na rôznych zariadeniach sú kľúčovým faktorom nášho úspechu.

Aplikácie, ktoré vyvíjame sú vytvorené v moderných programovacích jazykoch a na platformách, ako napríklad: NET, java, PHP, C#, C++ a tak ďalej...

Oblasti služieb

 • Mobilné aplikácie
 • Webové aplikácie
 • Klient-server aplikácie
 • Nezávisle aplikácie pre klientov

Ako to robí BBI

Náš firemný duch sa riadi mottom robiť veci lepšie ako ostatní. Sme schopní analyzovať zákazníkove potreby a navrhnúť aplikácie na zákazku, tak aby spĺňali všetky špecifické potreby. Máme IT vývojárov ovládajúcich rôzne technológie a programovacie jazyky.

Výhody,ktoré BBI prináša

Naši vývojári nie sú iba obyčajní programátori, sú komplexní profesionáli so schopnosťami hlbokého pochopenia pre obchodné požiadavky, kvalifikovaní modelári a výborní programátori. 


REFERENCIE - Applications Development

 

 

 

Enterprise Architectureicon enterprise architecture invert

 

 

Popis

Dizajn, optimalizácia a riadenie enterprise architektúry na podporu obchodných potrieb. EA zároveň odzrkadľuje integračné a štandardizačné požiadavky pre plnenie biznis cieľov: dodávať tovary a služby zákazníkm.

Oblasti služieb

 • Návrh modelu obchodného riadenia služieb pozostáva z procesných, informačných a aplikačných modelov
 • Prispôsobenie modelu IT služieb do modelu biznis služieb
 • Dokumentácia a optimalizácia obchodných procesov
 • Návrh / optimalizácia n-vrstvových modelov aplikačnej architektúry
 • Architektúra orientovaná na služby, model IT služieb a metodika riadenia

Ako to robí BBI

Strategický obchodný model je navrhnutý tak, aby stanovil štruktúru hodnôt. Ako náhle je definovaný vhodný obchodný model, tak sú vyvinuté vhodné procesy, informácie a aplikačné modely, ktoré odzrkadľujú najlepšie odvetvové koncepcie a postupy.

Výhody, ktoré BBI prináša

Jasne definovaná enterprise architektúra pozostáva z:

 • Optimálnych obchodných procesov, rolí a zodpovedností
 • Dobre popísaných informačných zdrojov z celého podniku (meta dátový model)
 • Riadne navrhnutá a riadená aplikačná architektúra podniku je základom pre budovanie konkurenčnej výhody

REFERENCIE - Enterprise Architecture

 

 

 

Reporting and Analysisicon reporting and analysis invert

 

 

Popis

Reporting je veľmi dôležitou súčasťou dobre fungujúcej spoločnosti. Na efektívnu kontrolu ľudí, procesov a technológií, potrebujú manažéri veľa indikátorov KPI a grafov. Táto potreba musí byť splnená všade tam, kde je momentálne potrebná. Tzv. Dashboards zbierajú informácie z rôznych vstupných zdrojov, a vysvetľujú ich správnym spôsobom.

Oblasti služieb

 • Analýzy
 • Data mining (získavanie dát)
 • Vývoj dashboardov
 • Reporting
 • Mobilný reporting

Ako to robí BBI

V BBI používame moderné nástroje na reporting, s ktorými sme schopní analyzovať akýkoľvek problém a zobraziť ho v grafickej forme pomocou dashboards.

Výhody, ktoré BBI prináša

 • V prvom rade obchodné a technologické know-how.
 • Technologickú nezávislosť – pomáhame našim klientom vybrať takú technológiu, ktorá je pre nich tá správna.

REFERENCIE - Reporting and Analysis

 

 

 

Customer Relationship Managementicon customer relationship management invert

 

 

Popis

Customer Relationship Managament je cestou k identifikovaniu, získaniu a udržaniu zákazníkov. Je to obchodný proces porozumenia, zbierania a riadenia všetkých informácií v obchodnom prostredí týkajúcich sa zákazníkov. Cieľom CRM je efektívna komunikácia so zákazníkmi a postupom času aj zlepšenie všetkých vzťahov so zákazníkmi.

Oblasti služieb

 • Systémová analýza a návrh CRM
 • Podpora pri konsolidácii súčasných CRM riešení
 • Zosúlaďovanie CRM dát
 • Poradenské služby v oblasti CRM

Ako to robí BBI

Integráciou nového operatívneho CRM systému pre non retailových klientov sme poskytli odborné znalosti a skúsenosti v oblasti Business Inteligence. Cieľom projektu bolo navrhnúť a vyvinúť Oracle Data Staging Area a vytvoriť tak dátové prepojenie s CRM aplikáciou na platforme Siebel. Taktiež realizujeme projekty, ktoré sa zaoberajú konsolidáciou systémov CRM upravených podľa potrieb klienta, s cieľom zvýšiť výkon procesov v aktuálnom systéme CRM.

Výhody, ktoré BBI prináša

Na základe našich dlhoročných skúseností so systémami CRM v telekomunikáciách a bankovníctve, sme schopní našim zákazníkom vytvoriť nové alebo vylepšiť existujúce CRM systémy.


REFERENCIE - Customer Relationship Management

 

 

 

Digital Factoryicon digital factory invert

 

 

Popis

Využitie najmodernejších programových riešení Digitálnej fabriky pre návrh výrobných systémov, od prvotného konceptu cez detailné plánovanie procesov a zariadení až po simulácie robotov a výrobných systémov s prihliadnutím na ergonómiu a na čo najefektívnejšie využitie finančných zdrojov.

Oblasti služieb

 • Projektovanie výrobných liniek
 • Projektovanie procesov
 • Analýza doby taktu
 • 3D návrh výrobnej dispozície
 • Plánovanie výrobných procesov
 • Optimalizácia plôch, zdrojov a pracovnýc síl
 • Kalkulácie nákladov
 • Robotické simulácie
 • Simulácie ľudských činností, ergonómia
 • Logistické simulácie a kapacitné prepočty
 • Overovanie dostupnosti zváracích bodov
 • Off-line programovanie robotov

Ako to robí BBI

Pre návrh vyvažovania systému, logistiky, procesov, 3D dispozície, simulácie a ďaľších súčastí výrobného systému využívame programové riešenia od firmy Siemens Process Designer, Process Simulate, Plant Simulation, Robcad, Process Simulate Human.

Výhody, ktoré BBI prináša

Využitie Digitálnej fabriky a našich odborníkov v danej oblasti ako nástroja pre návrh výrobných systémov a ich procesov prináša výhody reálneho plánovania všetkých potrebných zdrojov a procesov potrebných k výrobe. Výhody Digitálnej fabriky sú lepšie využite zdrojov, úspora nákladov, zjednodušenie materiálového toku, skrátenie doby nábehu, zvýšenie produktivity výroby.


REFERENCIE - Digital Factory

 

 

 

Industrial Engineeringicon industrial engineering invert

 

 

Popis

Metódy priemyselného inžinierstva umožňujú výrazne zlepšiť procesy v podniku, neustále ich zlepšovať, udržiavať výkonnosť výrobných systémov, zabezpečovať ich spoľahlivosť a tak isto riadiť náklady. Oblasť priemyselného inžinierstva vzájomne spája ľudí, informácie, technologické zariadenia, procesy, materiály, energie a ich progres.

Oblasti služieb

 • Logistika a riadenie dodávateľského reťazca
 • Vnútropodniková logistika
 • Technická obsluha výroby a údržba
 • Optimalizácia zásob a materiálového toku
 • Implementácia celopodnikových informačných systémov
 • Optimalizácia celopodnikových informačných systémov
 • Manažment kvality
 • Kontrola kvality
 • Plánovanie kvality
 • Plánovanie výroby
 • Riadenie výroby
 • Optimalizácia výrobných a nevýrobných procesov

Ako to robí BBI

Využívame posledné a najmodernejšie poznatky z oblastí metód priemyselného inžinierstva ako sú Most, MTM, Kaizen, TOC, Value stream, Line balancing, SMED, TPM, TQM, 5S, JIT, Kanban, LEAN, Layout optimization, Simulation, Planning, Six Sigma, FMEA, Digital factory, UltraLOG Database Manager, UltraLOG server a veľa ďalších....

Výhody, ktoré BBI prináša

Dllhoročné skúsenosti našich expertov v danej oblasti, zaručujú rýchle pochopenie problémov a efektívne navrhnuté riešenia s využitím metód priemyselného inžinierstva. Aplikácia metód priemyselného inžinierstva vo väčšine priemyslov. Návrh niekoľkých alternatív riešenia.


REFERENCIE - Industrial Engineering

 

 

 

Building Designicon building design invert

 

 

Popis

Prostredníctvom vytvárania detailných konceptov priestoru a objektov v 2D a 3D zobrazení je možné nadobudnúť reálnejšiu predstavu o danom projekte. Na základe toho je možné flexibilne upravovať parametre daného projektu podľa požiadaviek a docieliť reálne vybudovanie podľa konkrétnej predstavy.

Oblasti služieb

 • 3D dizajn výrobných hál a budov
 • 2D výkresová dokumentácia
 • Návrh a dizajn TZB zariadení a rozvodov
 • Návrh a dizajn dopravníkovej techniky a žeriavov

Ako to robí BBI

Naši konzulanti pri 3D dizajnovaní výrobných hál a budov využívajú program Microstation s nadstavbou Architecture, ako aj nadstavbou Venturis TGA a VDA. Vďaka tomuto programu a jeho nadstavbám dokážeme zákazníkovi poskytnúť plnohodnotné informácie o jednotlivých stavebnych prvkoch, parametrickosť modelov a veľkú databázu stavebných prvkov.

Výhody, ktoré BBI prináša

Optimalizácia a efektívnosť pri plánovaní budov. Aplikácia najmodernejších softvérov a vytváranie komplexného systému skladajúceho sa z jednotlivých stavebných oblastí. Prepojenie grafických dát a dát z databáz prináša jednoduchú konfiguráciu štandardizovaných dielov jednotlivých častí budov. Možnosť využitia našich zamestnancov priamo v teréne pri zameriavaní alebo 3D skenovaní budov prináša flexibilitu počas celej realizácie projektu.


REFERENCIE - Building Design

 

 

 

Simulationicon simulation invert

 

 

Popis

Simulácie sú moderným spôsobom ako efektívne využiť virtuálne prostredie na detailné naplánovanie procesov a úkonov výrobných zariadení, ľudských zdrojov, logistiky a ďalších zdrojov a tak minimalizovať všetky nežiadúce aspekty a čo najviac sa priblížiť reálnemu stavu výrobného systému.

Oblasti služieb

 • Simulácie procesov
 • Robotické simulácie
 • Simulácie ľudských činností, ergonómia
 • Logistické simulácie a kapacitné prepočty
 • Overovanie dostupnosti zváracích bodov
 • Off-line programovanie robotov
 • On-line programovanie robotov

Ako to robí BBI

Simulácie si vyžaduju presnosť, rýchlosť a flexibilitu s čo najpresnejším sa priblížením ku skutočnosti a to nám umožňujú naši odborníci, ktorí používajú moderné programové riešenia Process Simulate, Robcad, Plant Simulation..

Výhody, ktoré BBI prináša

Využitím programov, ktoré priamo odzrkadľujú budúci reálny stav vieme znížiť náklady pri inštalácií výrobného systému a tak isto znížiť čas potrebný pre realizáciu zmien v tomto systéme. Nespornou výhodou je priame prepojenie programov vytvorených počas simulácií s reálnymi zariadeniami. Tieto programy odzrkadľujú takmer reálny stav vo výrobe. Presné doladenie na mieste vykonávajú naši experti prostredníctvom online programovania priamo u zákazníka.


REFERENCIE - Simulation

 

 

 

Engineering Designicon engineering design invert

 

 

Popis

Konštruovanie prípravkou a zariadení pre výrobné systémy. Návrh koncepcie funkčnosti a dizajnu, funkčný konštrukčný návrh a spracovanie výrobnej dokumentácie. Pre dosiahnutie požadovanej kvality a bezproblémového chodu výroby je nevyhnutné dôkladné navrhovanie, konštruovanie a inovácia dizajnu prípravkov a zariadení.

Oblasti služieb

 • Konštruovanie prípravkov a zariadení
 • Dizajn prípravkov a zariadení
 • Výrobná a prevádzková dokumentácia
 • Tvorba layout-ov
 • Pevnostné prepočty

Ako to robí BBI

Pri návrhu dizajnu a konštrukcie jednotlivých zariadení využívame veľké portfólio počítačových programov CATIA V5, NX, Microstation, AutoCAD, Autodesk Inventor a to nám umožnúje uspokojiť potreby aj toho najnáročnejšieho zákazníka..

Výhody, ktoré BBI prináša

Použitím moderných komponentov pri konštruovaní zariadení a ich parametrizáciou je možné vytvárať zariadenia s veľkou flexibilitou úpravy dizajnu a funkčnosti. Zohľadňovanie technického riešenia konštrukcie umožňuje zníženie nákladov na výrobu daných zariadení.


REFERENCIE - Engineering Design

 

 

 

Production Line Designicon production line design invert

 

 

Popis

Návrh produkčných systémov je veľmi komplexnou oblasťou. Pri ich projektovaní, v zámere optimálneho riešenia, je potrebné myslieť na všetky zdroje a obmedzenia, ktoré sa musia zohľadniť vo všetkých oblastiach návrhu ako sú zariadenia, ľudské zdroje, procesy, výrobná dispozícia a ďalšie.

Oblasti služieb

 • Projektovanie výrobných liniek
 • Digitálna fabrika
 • Návrh a overovanie konceptu
 • Detailné plánovanie
 • Analýza doby cyklu
 • Návrh a overovanie procesov
 • Optimalizácia plôch, zdrojov, nákladov a pracovných síl
 • Tvorba layoutov
 • Montáž výrobných zariadení

Ako to robí BBI

Naši skúsení odborníci vkladajú do každého z návrhov výrobných systémov ich dlhoročné skúsenosti z mnohých medzinárdných projektov v rôzných odvetviach a práve toto interdisciplinárne myslenie prispieva ku kvalitnému spracovaniu projektov. Pre našu prácu využívame moderné programové riešenia ako sú Process Designer, Microstation, CATIA V5, NX, AutoCAD či Autodesk Inventor.

Výhody, ktoré BBI prináša

Využitím najmodernejších metód návrhu výrobných systémov naša firma prináša úsporu financií investovaných nie len do samotného návrhu výrobného systému, ale aj na samotnú jeho prevádzku či pretypovanie. Medzi výhody patrí flexibilná a rýchla úprava výrobného systému pri definovaní nových procesov v ňom.


REFERENCIE - Design of Production Line