TELEKOMUNIKÁCIE01a

Migrácia na SharePoint 2013

 • Migrácia dát a štruktúry Intranetu z SharePoint verzie 2010 do 2013, vývoj a dizajn nového intranetu. Zabezpečenie hladkej migrácie s nulovou stratou dát. Nakonfigurovanie systému SharePoint 2013 a jeho častí. Prekompilovanie / naprogramovanie customizovaných častí.

TELEKOMUNIKÁCIE01a

Vývoj vnútropodnikových aplikácií na platforme SharePoint 2013

 • Vývoj aplikácií postavených na platforme SharePoint 2013 pre ukladanie a správu dokumentov pre celú spoločnosť. Vytvorený nový informačný systém podľa požiadaviek zákazníka. Sprehľadnenie dokumentovej štruktúry a zrýchlenie vyhľadávania. Využitie natívnych funkcií platformy SharePoint 2013 v čo najvyššej miere, aby sa zjednodušila migrácia riešení na vyššie verzie SharePoint v budúcnosti.

VÝROBA01a

Návrh DMS pre oddelenie Plánovanie výroby

 • Návrh technického riešenia pre Document Management System pre oddelenie Plánovanie výroby. Projekt spočíval v zozbieraní a vyhodnotení požiadaviek užívateľov, porovnaní alternatív DMS nástrojov a výslednom odporúčaní pre DMS riešenie. Vypracovaný návrh DMS systému zohľadňoval potreby pracovníkov oddelenia Plánovanie, poznanie konkrétnych softvérových nástrojov pre DMS pracovníkmi a existujúce investície vynaložené do softvérových nástrojov pre DMS.

TELEKOMUNIKÁCIE

Manažment kampaní

 • Zodpovednosť za zavedenie Manažmentu kampaní pre e-care, e-mail, portály, salespad a e-shop.

TELEKOMUNIKÁCIE

Konsolidácia CRM

 • Konsolidácia prispôsobeného CRM systému je dlhodobý projekt a pozostáva z niekoľkých menších projektov, ktorých očakávaný výstup je zlepšenie výkonu momentálnych procesov v CRM systéme, odstavenie nepotrebných častí systému z prevádzky, migrácia existujúcich funkcií do nových častí systému, čistenie prístupových práv a úprava predajných aplikácií.

 czBANKOVNÍCTVO02a

Integrácia CRM riešenia

 • Integrácia medzi riešením Siebel CRM a približne 35 bankovými systémami.

skBANKOVNÍCTVO02a

Integrácia podnikového CRM systému

 • Pomocou integrácie nového operatívneho CRM systému pre non-retailových klientov sme poskytovali naše odborné znalosti v oblasti Business Inteligence. Rozsahom projektu bolo navrhnúť a vyvinúť Data Staging Area na platforme Oracle a vytvoriť dátové prepojenie s aplikáciou CRM na platforme Siebel.

skBANKOVNÍCTVO02a

Analýza nákupného koša nad retailovými zákazníkmi

 • Vypracovanie analytického modelu založeného na dátach retailových zákazníkov. Cieľom analýzy bolo zvýšiť profit na existujúcich retailových zákazníkoch pomocou tzv. cross sellingu. Na vytvorenie modelu bola použitá metóda nazývaná Market Basket Analysis (Association Analysis) – analýza nákupného koša.

VÝROBA

Plánovanie riadenia výroby SUV

 • Plánovanie a monitorovanie investícií do modernizácie automatizácie procesov a ohodnotenie prínosov projektu.
 • Koordinácia a realizácia úloh v procese faceliftov automobilov, procesy medzi dodávateľmi a výrobnými oddeleniami.
 • Validácia technických indikátorov KPI.

 VÝROBA

Štandardizácia 2D a 3D technologických modelov

 • Návrh, vývoj a štandardizácia 2D modelov založených na digitálnom archíve.
 • Vytváranie nových 3D objektov a modelov.
 • Kreslenie, dizajnovanie výrobných a technologických objektov ako HLS (Hall Layout System projekt). Všetky podľa štandardov založených na základe SEED súborov hlavnej aplikácie.

 VÝROBA

Zavedenie IT bezpečnostných štandardov

 • Zavedenie IT bezpečnostných štandardov zadaných materskou spoločnosťou v slovenskej fabrike. Zodpovednosť za paralelné riadenie 12 projektov, ktoré zavádzajú bezpečnostné štandardy.

VÝROBA

Riadenie programu „IT z jednej ruky“

 • Riadenie projektov týkajúcich sa migrácie IT infraštruktúry z oddelení mimo správy oddelenia IT pod prevádzku IT oddelenia. Projekt taktiež obsahoval prevzatie zodpovednosti za hardvér, siete a databázy “pod jednu strechu“.

STAVEBNÉ SPORENIE

Model biznis domény

 • Po integrácii nového core banking systému bolo potrebné vytvoriť model biznis domény.
 • Taktiež bolo potrebné zjednotiť požiadavky, biznis podmienky, biznis domény a ich vzťah medzi IT a biznis oddelením.

BANKOVNÍCTVO

Výpočet rizikom vážených aktív Basel 2 a COREP

 • Implementácia SAS Credit Risk Management riešení pre kalkuláciu Risk Weighted Assets (RWA) založených na Basel II IRB-A prístupe.
 • Overenie ratingových systémov a odhadu Probability of Default (pravdepodobnosti neschopnosti splácať úver).
 • Legislatívny Basel 2 Reporting (COREP-Reporting).

 BANKOVNÍCTVO

Zlepšovanie procesu doručovania dát pomocou Basel II

 • Zjednodušovanie a urýchľovanie procesov súvisiacich so spracovaním dát počas mesačného Basel II risk reportingu.

LEASING

Basel II, New Principle I

 • Pre potreby regulátora boli vytvorené a vygenerované nové dátové súbory podporujúce New Principle I, ktoré sú následne odosielané do materskej centrály.
 • Boli skombinované dáta zo 4 zdrojových systémov a otestované záznamy zo 70. oblastí.

 BANKOVNÍCTVO

Konsolidácia hlavného bankového systému po fúzii

 • Integrácia nezávislých DWH po fúzii, konsolidácia hlavných bankových systémov, migrácia platformy Basel z AS/400 do SAS, konsolidácia dát pre projekt KPI, podpora pre Collection Business Unit.

deBANKOVNÍCTVO07a

Riadenie reportingu, IFRS reporting

 • Implementácia Reporting Governance pre oblasť rizika, marketingu a kontrolingu, automatizácia reportingového procesu, automatizácia HGB – IFRS transformačného procesu pre skupinový reporting.

TELEKOMUNIKÁCIE

Enterprise DWH

 • Implementácia eDWH je dlhodobý projekt. Zodpovednosť za zavedenie enterprise DWH (One reporting, fáza 2).

 ZDRAVOTNÍCTVO

Vývoj dátového sklau a reportingového systému

 • Nemocnica potrebovala lekársky dátový sklad. Vyžadované boli reporty o efektivite a kvalite starostlivosti o zdravie. Taktiež boli potrebné kalkulácie indikátorov KPI pre nemocničných pacientov.

 czLEASING06a

Migrácia DWH zo SAS do SAP dátových skladov

 • Dátový sklad na platforme SAP bol vybraný zákazníkom (BW) ako preferovaný cieľ pre DWH.
 • Cieľom projektu bol redizajn DWH dátových štruktúr (vrátane zákazníkových DB) z jednej platformy na druhú.
 • Zároveň bolo cieľom aj rozšírenie DWH, aby obsahovala aj dáta pre Basel II.

czPREPRAVA06a

Vývoj dátového skladu

 • Vývoj celopodnikového dátového skladu. Dátové zdroje boli zložené z interných a externých databáz (zákazníci, rezervácie, predaj, letenky, atď.).

skBANKOVNÍCTVO06a

Zavedenie nového Enterprise DWH

 • EDW program je dlhodobý projekt iteratívneho vývoja Business Inteligence v banke. Vývoj sa vykonáva v súlade s víziou programu robiť správne rozhodnutia na základe spoľahlivých a na čas podaných informácií, spĺňajúcich všetky kvalitatívne a bezpečnostné potreby

BANKOVNÍCTVO

Migrácia do meta-databázy klientov

 • Migrácia dát medzi dvoma databázami (Oracle databáza klientov)
 • Pravidelné aktualizácie dát v cieľovej klientskej databáza, na základe zmien v zdrojovej klientskej databáze

BANKOVNÍCTVO

 Systémovo-integračné testy pre základné funkcie EDWH

 • Systémové a systémovo-integračné testy (ST, SIT) základnej funkčnosti EDWH a všetkých súvisiacich rozhraní so zdrojovými a cieľovými systémami. Poskytovanie testovacích zdrojov na projekty.

 BANKOVNÍCTVO

 Collateral Evaluation System Implementation, Testing Phase

 • Project management of Integration Testing and Business User Acceptance Testing after implementation of a new system for evaluation of collaterals

VÝVOJ SOFTVÉRU

Zavádzanie riešenia pre Talent Management

Zavádzanie riešenia pre Talent Management, ktorý zahŕňal vyhodnocovanie a riadenie:

 • cieľov a výkonu,
 • úspech a vývoj,
 • odmeňovania.

VÝROBA11a

Systém pre kalkuláciu nákladov na vozidlá a cien vozidiel

 • Zavedenie Business Inteligence systému na náklady na vozidlá, oceňovanie vozidiel a kontroly variabilného rozpočtu.

 POISŤOVNÍCTVO11a

Vývoj univerzálneho testovacieho nástroja

 • Projekt revitalizácie dátového skladu vyžadoval otestovanie kvality dát medzi novým a starým dátovým skladom na úrovní biznis jednotiek.

czBANKOVNÍCTVO11a

Banková aplikácia

 • Banka používa na mieru vytvorenú aplikáciu pre účty klientov.
 • Aktualizovali sme databázy banky z Oracle v7 na Oracle v10.
 • V dôsledku toho bolo nutné aktualizovať užívateľské rozhranie, kvôli prístupu k dátam z predchádzajúcej aplikácie Oracle Form.

czPREPRAVA11a

Frequent Seller Program

 • Vyvinúť aplikáciu lojálitného programu pre predajcov s vyššou intenzitou predaja, založenú na zákazníckych údajoch z existujúcich dátových skladov. Obmedzením bolo nájsť také technologické riešenie, ktoré neprekročí limity existujúcej infraštruktúry.

 deFINTECH09a

Middleware Implementácia

 • Výmena bankového systému vrátane úplnej implementácie middleware na technológii Apache Kafka so všetkými súvisiacimi rozhraniami. Integrácia bankovej technológie Temenos, internej platformy zákazníkov / obchodníkov a kariet, rozhrania proti praniu špinavých peňazí a riešenia poznaj svojich zákazníkov od spoločnosti FICO.

 uaBANKOVNÍCTVO09a

Testovanie procesu posielania dát do skupinového DWH

 • Riadiť a vykonávať systémové a integračné testy ETL procesu pre oblasti klient, produkt a zabezpečenie. Platforma pre DWH bolo Oracle.

VÝROBA

Hodnotenie zamestnaneckého výkonu a reporting

 • Návrh, vývoj a nasadenie nového informačného systému do produkcie. Systém bol založený na princípe Balanced Scorecard. Systém sa využíva na ohodnotenie individuálnych a tímových výkonov za pomoci viacrozmernej cieľovej matrice. Systém predstavuje základ pre odmeny vyplácané zamestnancom.

 POISŤOVNÍCTVO

Biznis analýa pre Projekt Solvency II

 • Cieľom projektu bolo splniť regulačné požiadavky Solvency II.
 • Cieľ bol dosiahnutý automatizáciou spracovania dát týkajúcich sa plnení a aktív spoločnosti.

 BANKOVNÍCTVO

 Celopodnikový reportingový portál

 • Z dôvodu veľkého množstva reportov v banke, chýbajúcej logickej štruktúry v dátach, chýbajúceho triedenia a kategorizácie reportov bola potrebná integrácia systémov.
 • Riešením bol navrhnutý a vytvorený reportingový systém.

 VÝROBA

Reportingový systém sledujúci výrobu

 • Zadaním bolo vytvoriť systém pre zvýšenie efektivity práce a reporting. Ako zdrojový systém bola zvolená databáza Oracle. Boli identifikované a odstránené chýbajúce analytické možnosti pre aplikačné dáta.

 BANKOVNÍCTVO

 Posúdenie SAS infraštruktúry pri zavedení Basel II

 • Bola vykonaná revízia architektúry aplikácií SAS používaných v oblasti riadenia rizík.

BANKOVNÍCTVO

 Zavedenie systému reportingu

 • Zákazníci čelili nedostatkom konzistentných reportingových dát z obchodných systémov.
 • Projekt mal za cieľ efektívne získanie správnych údajov v správny čas.

 VEREJNÝ SEKTOR

Plánovanie a reporting ľudských zdrojov

 • Vybudovanie nástupníckeho systému založeného na databázovom riešení (SAS) pre riešenie potrieb ľudských zdrojov a finančnej kontroly pre 1000 zamestnancov. Odstavenie starého systému založeného na excelovských súboroch.

 LEASING

Skupinový reporting, risk manažment a Basel II

 • Migrácia reportingu pre kontroling a risk manažment z excelovského riešenia do databázovo orientovaného riešenia (SAS). Podporna riešenia pre mesačné nahrávanie dát a overovanie dát relevantných pre Basel II.

LEASING

Reporting System

 • Zákazník čelil nedostatku konzistentných vykazovacích dát v rámci celej organizácie s ohľadom na jej zákaznícke segmenty, poskytovanie produktov, ziskovosti zákazníckych segmentov a ziskovosti produktových skupín. Významné množstvo práce bolo vynaložené na získanie správnych dát v správnom čase.

 czSTAVEBNÉ SPORENIE05a

Počiatočné štúdie DWH a MIS

 • Klient zvažoval integráciu DWH a MIS do podnikovej infraštruktúry s cieľom reagovať čo najlepšie na zákaznícke potreby.
 • V štúdii bolo nevyhnutné odhadnúť rozsah a architektúru nového riešenia.

AUTOMOTIVE14a

Integrácia digitálnej fabriky

 • Implementácia koncernového štandardu. Know-how trnasfer zavádzania a budovania digitálnej fabriky. Integrácia dokumentácie a procesov konvenčného plánovania do digitálnej fabriky. Kontrola a koordinácia dodávaných dát pre Process designer a Process simulate. Správa produktových dát.

VÝROBA15a

Zlepšovanie procesov

 • Zlepšovanie výrobných a nevýrobných podnikových procesov. Riešenie technologických problémov v oblasti zvárania železničných vagónov. Optimalizácia jednotlivých krokov výroby, návrhy zmien výrobných dispozícií. Optimalizácia nábehu výroby liniek, vyvažovanie liniek. Vytváranie projektov pre zlepšovania a optimalizáciu výroby, koordinácia viacerých oddelení za účelom zlepšenia výrobného procesu.

VÝROBA15a

Návrh a plánovanie kontroly zvarov ultrazvukom

 • Vytváranie inšpekčných plánov na kontrolu zvarov nedeštruktívnymi metódami, najčastejšie ultrazvukovou metódou. Využitie programu UltraLOG Database Manager. Vykonávanie skúšok na zariadení Spot Checker, ktoré využíva na meranie a zápis výsledkov merania software UltraLOG server a USLT 2000.

VÝROBA16a

Štandardizácia digitálneho archívu, tvorba Digital Mock-Up

 • Spracovanie, aktualizácia a štandardizácia 2D layoutov uložených v digitálnom archíve podľa akutálnej normy zákazníka. Následné vytváranie 3D modelov budov z podkladov uložených v digitálnom archíve. Overovanie skutočného stavu a zameriavanie zmenených prvkov budov. Diazajn a detailné kreslenie výrobných a technologických objektov. Práca s databázami, SEED súbormi obsahujúce 3D objekty. Spracovanie podľa HLS (Hall Layout System).

czAUTOMOTIVE18a

Simulácie robotických pracovísk

 • Unterbau Untergruppen. Simulácie robotických pracovísk v programe Process simulate. Overovanie dostupnosti zariadení a zvarovacích bodov, kolízne analýzy, určenie presných časov operácií, úprava 3D layoutu, off-line programovanie robotov.

VÝROBA17a

Kompletizácia a montáž zariadení

 • Kompletizácia a montáž zariadení robotickej zvarovacej linky ako sú zvarovacie prípravky, uchopovače (greifer), príslušenstvo robotov, bezpečnostné prvky výrobných buniek, pneumatické a elektrické zariadenia. Kompletizácia podľa technických výkresov zhotovených konštruktérmi.