VÝROBA

Hodnotenie zamestnaneckého výkonu a reporting

 • Návrh, vývoj a nasadenie nového informačného systému do produkcie. Systém bol založený na princípe Balanced Scorecard. Systém sa využíva na ohodnotenie individuálnych a tímových výkonov za pomoci viacrozmernej cieľovej matrice. Systém predstavuje základ pre odmeny vyplácané zamestnancom.

 POISŤOVNÍCTVO

Biznis analýa pre Projekt Solvency II

 • Cieľom projektu bolo splniť regulačné požiadavky Solvency II.
 • Cieľ bol dosiahnutý automatizáciou spracovania dát týkajúcich sa plnení a aktív spoločnosti.

 BANKOVNÍCTVO

 Celopodnikový reportingový portál

 • Z dôvodu veľkého množstva reportov v banke, chýbajúcej logickej štruktúry v dátach, chýbajúceho triedenia a kategorizácie reportov bola potrebná integrácia systémov.
 • Riešením bol navrhnutý a vytvorený reportingový systém.

 VÝROBA

Reportingový systém sledujúci výrobu

 • Zadaním bolo vytvoriť systém pre zvýšenie efektivity práce a reporting. Ako zdrojový systém bola zvolená databáza Oracle. Boli identifikované a odstránené chýbajúce analytické možnosti pre aplikačné dáta.

 BANKOVNÍCTVO

 Posúdenie SAS infraštruktúry pri zavedení Basel II

 • Bola vykonaná revízia architektúry aplikácií SAS používaných v oblasti riadenia rizík.

BANKOVNÍCTVO

 Zavedenie systému reportingu

 • Zákazníci čelili nedostatkom konzistentných reportingových dát z obchodných systémov.
 • Projekt mal za cieľ efektívne získanie správnych údajov v správny čas.

 VEREJNÝ SEKTOR

Plánovanie a reporting ľudských zdrojov

 • Vybudovanie nástupníckeho systému založeného na databázovom riešení (SAS) pre riešenie potrieb ľudských zdrojov a finančnej kontroly pre 1000 zamestnancov. Odstavenie starého systému založeného na excelovských súboroch.

 LEASING

Skupinový reporting, risk manažment a Basel II

 • Migrácia reportingu pre kontroling a risk manažment z excelovského riešenia do databázovo orientovaného riešenia (SAS). Podporna riešenia pre mesačné nahrávanie dát a overovanie dát relevantných pre Basel II.

LEASING

Reporting System

 • Zákazník čelil nedostatku konzistentných vykazovacích dát v rámci celej organizácie s ohľadom na jej zákaznícke segmenty, poskytovanie produktov, ziskovosti zákazníckych segmentov a ziskovosti produktových skupín. Významné množstvo práce bolo vynaložené na získanie správnych dát v správnom čase.

 czSTAVEBNÉ SPORENIE05a

Počiatočné štúdie DWH a MIS

 • Klient zvažoval integráciu DWH a MIS do podnikovej infraštruktúry s cieľom reagovať čo najlepšie na zákaznícke potreby.
 • V štúdii bolo nevyhnutné odhadnúť rozsah a architektúru nového riešenia.